Viniční trať Achtele

Vinařská oblast Morava, vinařská podoblast hustopečská, vinařská obec Křepice.

Viniční trať Achtele se nachází jihovýchodně od Křepic.

Zájmové území je součástí Hustopečské pahorkatiny. Východním směrem od obce terén postupně stoupá a území přechází v reliéf kopcovitý, silně členitý. Nejvyšší nadmořská výška dosahuje 340 m. Relativní výšky mezi údolími a okolními svahy dosahují až 70 m. Převládají svahy s expozicí jižní a severní. Hustopečská pahorkatina patří geologicky do moravské části karpatské soustavy, která je tvořena paleogenním (starotřetihorním) útvarem, který se nazývá moravským pásmem flyšovým. Flyšové pásmo zabíhá do zájmového území tzv. flyšem ždánickým, který je zde tvořen hustopečskými slíny, ždánickými pískovci, jíly a slíny.

 

V kopcích, východně od obce, převládají sedimenty písčité – ždánické pískovce s vložkami hustopečského slínu. Ždánické pískovce s vložkami slínu jsou překryty různě mocnými pokryvy spraší. V terénu silně svažitém, který v zájmovém území převládá, se výskyt spraší omezuje jen na ornici a přechodný horizont, lokálně byly sprašové vrstvy zcela odplaveny a ornice se vytváří na podložní hornině – hustopečském slínu a ždánickém pískovci. Zrnitostně jsou spraše hlinité, směrem do spodiny přibývá písčitých složek.

Průměrné roční srážky na této vinici jsou 532 mm, průměrná roční teplota je 8,8° C, pH půdy 7,6, tedy slabě alkalická bez štěrku a kamení. Nadmořská výška 220–270 metrů nad mořem. Geologické podloží– vápenité jíly, slíny a pískovce. Pěstované odrůdy: Cabernet Sauvignon, Ryzlink vlašský, Müller Thurgau.


Zvětšit mapu