INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Společnost VINETY ART s.ro. se sídlem Vitinka 28, 337 01 Osek, IČ: 29160499, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, pod sp. zn. C 27821 (dále jen „Společnost“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti se vznikem obchodního vztahu nakládá s osobními údaji registrovaných zákazníků (dále jen „subjekt údajů“).

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souvislosti se vznikem obchodního vztahu, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • • realizace obchodního vztahu se subjektem údajů jako zákazníkem,
 • • vedení vnitřní evidence zákazníků,
 • • zasílání propagačních a informačních materiálů e-mailem nebo poštou.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa (ulice a číslo, obec, PSČ), dodací adresa (ulice a číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z obchodního vztahu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

 • • správce je možno kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše
 • • správce je možno kontaktovat písemně prostřednictvím e-mailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • • správce je možno kontaktovat telefonicky na tel. č.: 724 533 656

INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu (dále jen „příjemce“) a neposkytuje je žádným třetím osobám.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:

 • • za účelem správy registrací zákazníků v e-shopu a jejich přihlašování na akce na webu osobní údaje zpracovává společnost Ambro Systems spol. s r.o.
 • • za účelem vedení účetnictví zpracovává doklady s osobními údaji subjektu údajů paní Milena Fidlerová
 • • za účelem dopravy zásilek k zákazníkům se jedná o dopravní společnosti (aktuálně TOPTANS, Česká pošta, s.p.)
 • • v případě osobního odběru zboží z distribučního centra provozovatel distribučního centra
 • • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
 • • pro účely přímého marketingu,
 • • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorových úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.